BOSL & CO

Rama x Bold&Beauty @ Hair Fair 2015Hairs: Ginta , Kimiko ,…

By  | 

Rama x Bold&Beauty @ Hair Fair 2015
Hairs: Ginta , Kimiko , Nata @ Hair fair (Brunette Sim)
Shirt: .: vive nine :. Ines Denim Shirt – Dark

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter